Centres de serveis d'àmbit rural (SAIAR - Servei d'Atenció Integral en l'Àmbit Rural)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Què és un Centre de Serveis d'Àmbit Rural (SAIARs) ? 

 

1. Antecedents
El recurs de SAIAR o centre de serveis d’àmbit rural, neix l’any 2009-2010 com a conseqüència d’un context on es produeix un augment dels usuaris dels serveis socials donat tant pels canvis legislatius que fan dels serveis socials un dret universal com per l´envelliment de la població.

Més concretament,
- La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, suposa la universalització de l´accés als serveis socials a tothom i sitúa els serveis socials com el quart pilar de l´estat del benestar.
- La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l´autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, fixa les bases per a l´atenció de les persones en situació de dependència, i estableix un dret universal, subjectiu i perfecte per a totes aquestes persones.
- L´envelliment de la població. A Catalunya, l´índex d´envelliment ha passat del 60% l´any 1986, al 106% l´any 2009, i al 113%, el 2013. I l´índex de sobreenvelliment, de l’any 1986 al 2009, es va doblar, passant del 7% al 14 %. A partir de l’any 2012, aquest índex ja es sitúa al 15 %. I a l´any 2015, gairebé el 20 % de la població catalana és major de 65 anys, dels quals un 6 %, te més de 80 anys.
 

2. El recurs
En els centres de serveis gestionats per SUMAR es desenvolupa un nou model d´atenció integral de les persones majors de 65 anys que viuen en zones rurals, i que també contempla, en casos excepcionals, a menors de 65 anys que presentin algun deteriorament cognitiu o altres patologies que requereixen atenció especialitzada i/o assistencial.

És una plataforma de serveis per a la gent gran del món rural que persegueix l’objectiu de ser una finestra única d’atenció, àmplia i flexible, per donar un suport integral a la globalitat de la persona gran i oferir-li els serveis especialitzats que requereixi, al costat de casa.  

Els serveis s'aglutinen en tres àmbits d'actuació:

Atenció personal Atenció a la família Atenció a l'entorn i accessibilitat


3. Objectius

- Oferir un entorn adequat i adaptat a les necessitats d'atenció i interessos de les persones grans de forma personalitzada.

- Afavorir la recuperació i el manteniment de l'autonomia personal i social.

- Mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions possibles.

- Proporcionar suport a les famílies en l'atenció a les persones grans dependents.

- Potenciar i estimular les habilitats de cada persona d'acord als seus gustos i preferències, en un ambient lúdic i acollidor.

 

4. Serveis que s’ofereixen
 

Servei d'estada (de 8 o 4 hores, de dilluns a divendres / estades esporàdiques)

 • Acolliment i convivència
 • Higiene personal
 • Manutenció (dinar)
 • Atenció personal en les AVD
 • Dinamització sociocultural
 • Infermeria
 • Activitat d’estimulació cognitiva
 • Activitat Física
 • Activitats manuals personalitzades i adaptades.
 • Hàbits d’autonomia
 • Suport personal, social i familiar.
 • Fisioteràpia
   

Serveis ambulatoris (a demanda, en funció de cada territori)

 • Informació/Orientació
 • Menjador
 • Servei d’Atenció a Domicili
 • Servei d’ajudes tècniques
 • Podologia
 • Fisioteràpia
 • Perruqueria
   

Tallers (a demanda, en funció de cada territori)

 • Tallers d’estimulació Cognitiva o Taller d’ Activitat física
 • Taller de formació i atenció a familiars i cuidadors


5. Horaris
De 9 a 19h, amb possibilitat de mitja jornada de matí o tarda de dilluns a divendres. En casos concrets, aquest horari s’adapta a les necessitats del municipi.
 

6. Recursos Humans
A SUMAR treballem amb un sistema de gestió de persones basat en les competències. Pensem que en els centres de gent gran, ens calen professionals polivalents, compromesos amb la millora del benestar dels nostres avis i àvies i amb un alta flexibitat per ajustar-nos a les seves necessitats individual i poder donar un vestit a mida.
Estem estructurats, amb tres Grups Professionals:
- Una Direcció de Servei amb un perfil clarament social (Educació Social, Treball Social, Psicologia...) que es responsabilitza de la gestió de l’equipament, tant a nivell intern, com en la relació amb la xarxa de serveis socials i municipals, com en l’atenció a les families.
- Dos o tres Gerocultors/res en funció del tamany de l’equimanet, que s’ocupen tant de tasques assistencials com també activitats més terapèutiques i lúdiques.
- Un Infermer/a 3 hores setmanals, amb relació constant amb el CAP del municipi.
- Els serveis de Fisioteràpia, Podologia i Perruqueria a demanda, segons les necessitats dels nostres avis.
 

7.Transport adaptat
Una de les peces claus i que afavoreixen a nivell social i econòmic aquests tipus de recursos és el servei del transport adaptat.
Aquest servei és el que fa que aquest recurs quedi vinculat a la xarxa social, a la comunitat i al territori i alhora s’ofereix el servei als pobles del voltant, aconseguint així una major entrada d’usuaris.
En cas de poder articular aquest servei, el finançament corre a càrrec de l’Ajuntament titular del servei i una petita part es financia a través de les quotes que puguin pagar els usuaris.
 

8. Normativa
La normativa aplicable és la bàsica de regulació de l’acolliment diürn establerta al Decret 182/2003 de 22 de juliol, de regulació dels serveis d’acolliment diürn de centres de dia per a gent gran.
 

9.Finançament
La viabilitat d’aquests tipus de recursos prové de diferents fonts de finançament: les persones ateses, l´Ajuntament o el Consell Comarcar, titular del servei, i en els centres que gestionem des de SUMAR, també del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 

10. Centres de serveis gestionats actualment (14 equipaments)

 • Santa Maria d’Oló (Maig 2010)
 • Fogars de la Selva (Juliol 2010)
 • Portbou (Agost 2010)
 • Sant Vicenç de Torelló (Octubre 2010)
 • Porqueres (Novembre 2010)
 • Agullana (Desembre 2010)
 • Riudellots de la Selva (Març 2011)
 • Camallera (Abril 2011)
 • La Granadella (Maig 2011)
 • Torrelavit (Setembre 2012)
 • Sant Pere de Torelló (Febrer 2014)
 • Maials (Gener 2015)
 • Hostalets de Pierola (Setembre 2018)
 • Viladrau (Febrer 2019)