L'entitat

image
image

CONTEXT

4 d'agost de 2006
Entra en vigor la Llei 13/2006 de prestacions socials de caràcter econòmic.

1 de gener de 2007
Entra en vigor la Llei de Promoció de l'Autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència del Govern d'Espanya.

18 d'octubre de 2007
Entra en vigor la Llei 12/2007 de Serveis Socials del Govern de Catalunya.

2 de maig de 2008
Entra en vigor la Llei 5/2008 del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

Octubre de 2008
Creació del Consorci d'Acció Social de Catalunya.

 

CANVIS EN ELS SERVEIS SOCIALS

  • Canvis legislatius. Nous drets.
  • Nous usuaris i nous serveis.
  • Especialització.
  • Descentralització
  • Aparició de nous actors.

 

CREACIÓ DE L'ENTITAT

Interès del Govern de la Generalitat per comptar amb governs locals més professionalitzats i forts, que puguin fer front als reptes i canvis presents i futurs.

Interès de diferents governs locals, de diversos territoris i  polítiques, que pensen que s’han d’unir per treballar conjuntament.

 

 

MISSIÓ

Desenvolupar serveis socials de qualitat i proximitat al món local, així com solucions d’innovació, planificació i gestió d'equipaments i serveis, sumant esforços amb les entitats del tercer sector social i les mateixes administracions públiques amb l'objectiu d'aconseguir més felicitat i qualitat de vida per a les persones.

 

VISIÓ

• Ser una organització de referència en l’àmbit social i d’innovació en el sector públic català, amb lideratge en models de gestió a les persones de serveis socials, buscant la innovació tècnica, el talent professional i la cultura del detall.

• Acompanyar al sector públic català en l’assoliment de nous reptes socials, incorporant les millors pràctiques nacionals i internacionals per millorar els serveis socials a Catalunya.

 

 

Compromís amb el benestar de les persones

Rendibilitat social 

Cultura del detall

Transparència

Innovació

Cooperació social

 

 

 

SOCIS

 

                          Diputació de Girona 

*Consorci d’Acció Social de la Garrotxa

Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

Consell Comarcal del Pla de l’Estany

Consell Comarcal de la Selva

Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Consell Comarcal de les Garrigues

Consell Comarcal de l’Alt Penedès

Consell Comarcal del Berguedà

Consell Comarcal d’Osona

 

Ajuntament de Maials (Segrià)

 

Ajuntament de Vic (Osona)

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló (Osona)

Ajuntament de Sant Pere de Torelló (Osona)

Ajuntament de Viladrau (Osona)

Ajuntament de Santa Maria d’Oló (Moianès)

Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)

Ajuntament d'Esparreguera (Baix Llobregat)

Ajuntament de Begues (Baix Llobregat)

Ajuntament de El Masnou (Maresme)

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Vallès     Occidental)

Ajuntament de Vacarisses (Vallès Occidental)

Ajuntament dels Hostalets de Pierola (Anoia)

 

 

Ajuntament d'Agullana (Alt Empordà)

Ajuntament de Figueres (Alt Empordà)

Ajuntament de Girona (Gironès)

Ajuntament de Llagostera (Gironès)

Ajuntament de Vilablareix (Gironès)

Ajuntament de Sant Hilari Sacalm (La Selva)

Ajuntament de Vidreres (La Selva)

Ajuntament de Ribes de Freser (Ripollès)

Ajuntament de Ripoll (Ripollès)


 

 


 

 

 

PLA ESTRATÈGIC 2016 - 2020

El Pla Estratègic 2016-2020 de SUMAR defineix les principals línies d’actuació estratègica i concreta el model de negoci a seguir en aquests 5 anys, amb una proposta de valor diferencial respecte altres organitzacions i institucions que ofereixen serveis similars.

El document s’ha portat a terme de forma participativa, amb entrevistes personals i sessions de treball amb responsables tècnics i polítics dels serveis socials, i professionals de SUMAR. Analitza la situació del moment i planteja propostes de millora a mig i llarg termini en relació als diferents àmbits d’actuació. També redefineix la Missió, Visió i Valors corporatius i analitza les principals debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats, a partir d’un anàlisi extern a nivell polític, econòmic, social i tecnològic.

 

 

ESTATUTS

SUMAR es regeix pels seus estatuts socials i, en allò que no regulin, per

- les disposicions del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de Societats de Capital,
- l’altra normativa que li resulti d’aplicació atès el seu caràcter mercantil,
- els preceptes de la Llei 7/1985, de 3 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
- el Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text refós de les disposicions de règim local,
- el Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
- la resta de la normativa de règim local que resulti aplicable a les societats mercantils de capital íntegrament públic.

Estatuts Socials

Compartir