Estructura corporativa

image
image

Òrgans de govern

Junta general

Diputació de Girona

Grup institucional i Ens dependents


Consorci d’Acció Social de la Garrotxa

Consorci de Benestar Social Gironès-Salt

Consell Comarcal del Pla de l’Estany

Consell Comarcal de la Selva

Consell Comarcal de La Noguera

Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Consell Comarcal del Baix Empordà

Consell Comarcal de les Garrigues

Consell Comarcal de l’Alt Penedès

Consell Comarcal del Berguedà

Consell Comarcal d’Osona

Consell Comarcal del Pallars Jussà

Consell Comarcal de La Cerdanya

Consell Comarcal de l'Alt Urgell

Mancomunitat del Bisaura i Alt Lluçanès

 


 

Ajuntaments de la demarcació de GIRONA

 

Ajuntament d'Agullana (Alt Empordà)

Ajuntament de Banyoles (Pla de l'Estany)

Ajuntament de Cassà de la Selva (Gironès)

Ajuntament de Figueres (Alt Empordà)

Ajuntament de Fogars de la Selva (La Selva)

Ajuntament de Girona (Gironès)

Ajuntament de Llagostera (Gironès)

Ajuntament de Lloret de Mar (La Selva)

Ajuntament de Palafrugell (Baix Empordà)

Ajuntament de Porqueres (Pla de l'Estany)

Ajuntament de Ribes de Freser (Ripollès)

Ajuntament de Ripoll (Ripollès)

Ajuntament de Santa Coloma de Farners (La Selva)

Ajuntament de Sant Hilari Sacalm (La Selva)

Ajuntament de Vidreres (La Selva)

Ajuntament de Vilablareix (Gironès)

Ajuntament de Vilamalla (Alt Empordà)

Ajuntament de Vilobí d'Onyar (La Selva)

Ajuntament d'Anglès (La Selva)

Ajuntament de Maçanet de la Selva (La Selva)

Ajuntament de Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà)

Ajuntaments de la demarcació de BARCELONA

 

Ajuntament de Vic (Osona)

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló (Osona)

Ajuntament de Sant Pere de Torelló (Osona)

Ajuntament de Tona (Osona)

Ajuntament de Viladrau (Osona)

Ajuntament de Santa Maria d’Oló (Moianès)

Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès)

Ajuntament dels Hostalets de Pierola (Anoia)

Ajuntament d'Esparreguera (Baix Llobregat)

Ajuntament de Begues (Baix Llobregat)

Ajuntament del Papiol (Baix Llobregat)

Ajuntament de El Masnou (Maresme)

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)

Ajuntament de Vacarisses (Vallès Occidental)

Ajuntament de Cardedeu (Vallès Oriental)

Ajuntament de Vilanova del Vallès (Vallès Oriental)

Ajuntament de Sant Quirze de Besora (Osona)

Ajuntament de Santa Eugènia de Berga (Osona)

Ajuntament de Premià de Dalt (El Maresme)

 


 

Ajuntaments de la demarcació de LLEIDA

 

Ajuntament de Maials (Segrià)

 

 

 

Els articles 13 al 18 dels Estatuts Socials determinen la composició i funcions de la Junta General dels socis de SUMAR.

Consell d'administració

 

Composició

 

Els articles 19 al 24 dels Estatuts Socials determinen la composició
i funcions del Consell d’Administració de SUMAR.

 

Comissió Executiva de Control Conjunt

La Comissió Executiva és un nou òrgan estatutari que s’ha creat amb els nous estatuts de SUMAR aprovats al maig de 2021 i que, juntament amb el Consell d’Administració i la Junta General, administra i governa la societat.

Està regulada per l'article 39 bis dels Estatuts Socials i l'integren un mínim de 3 i um màxim de 10 membres, escollits entre els socis minoritaris que formen part del Consell d'Administració. 

 

COMPOSICIÓ

 • Josep M. Vidal Vidal - President. Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

 • Enric Mayo Rodríguez. Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló. 

 • Jordi Güell Güell. Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. 

 • Josep A. Ramon Guasch. Consell Comarcal del Pla de l'Estany. 

 • Martí Pujals Castelló. Consell Comarcal de la Selva. 

 • Sandra Chaparro Ramírez. Ajuntament d'Esparreguera. 

 • Meritxell Borràs Cid. Ajuntametn de Sant Sadurní d'Anoia. 

 • Xavier Lluch Llopart. Consell Comarcal de l'Alt Penedès. 

 • Jaume Setó Cornadó. Consell Comarcal de les Garrigues. 

 

President

Josep Maria Vidal Vidal

 

El president és nomenat pel Consell d’Administració i és president tant del Consell d’Administració com de la Junta General. És l’òrgan executiu del Consell d’Administració i el màxim responsable del seu eficaç funcionament. Amb aquest caràcter representa a la societat en judici i fora.

 

 

Les seves funcions i facultats venen regulades per l’article 24 dels Estatuts Socials

VICEPRESIDENT

David Juan Garganta

 

El vicepresident és nomenat pel Consell d’Administració, i substitueix en la totalitat de les seves funcions el President en cas d'absència o impossibilitat f'aquest per exercir les seves atribucions.

Les seves funcions i facultats venen regulades per l’article 31 dels Estatuts Socials

Director general

Estanis Vayreda Puigvert

 

El director general és personal directiu professional,
nomenat pel Consell d’Administració.

 

Les seves funcions i facultats venen regulades per l’article 24 dels Estatuts Socials

Consell Tècnic Assessor

 El Consell Tècnic Assessor està composat per responsables tècnics de les Administracions associades. Es tracta d'un òrgan consultiu, propositiu, d’informació i d’assessorament dels òrgans de govern; especialment en la gestió, construcció i execució d’activitats i serveis socials. També és un òrgan de participació, planificació i debat d’aquests representants tècnics.

Les seves funcions i facultats venen regulades pels Estatuts socials.

 

Comitè de direcció

Mariona Rustullet Tallada – Adjunta Direcció General 

Salvador Peña Romero - Direcció d’administració i finances

Gabriel Llagostera Castillo – Direcció de gestió de persones i organització

Helena Hugas - Direcció Jurídica   

Elisenda Serra - Direcció tècnica i de qualitat

Carles Hereu - Direcció d'operacions     

 

Els membres del Comitè de direcció així com la resta de personal de Sumar S.L està sotmès i es regeix pel règim del Dret Laboral. Pel que fa a la selecció del personal, permanent o temporal, es té en compte els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, d'acord amb el que disposa la Disposició Addicional Única i l'article 55 de la Llei /2007, pel que s'aprova l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

 

Pactes de Socis

 

Els Pactes de Socis són uns acords privats entre socis que tenen l'objectiu de representar millor els seus interessos comuns en el sí dels òrgans de govern de la societat. 

 

Normativa d'Aplicació

 •  
 • Estatuts socials.
 • Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de Societats de Capital.
 • Llei 7/1985, de 3 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions de règim local.
 • Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya.
 • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
 • La resta de la normativa de règim local que resulti aplicable a les societats mercantils de capital íntegrament públic.