Pla d’Igualtat de tracte i oportunitats entre gèneres - Exercicis 2022-2026.

El principi d’igualtat de gènere és un dels eixos claus de les societats modernes. Tot i la lluita de les societats modernes per equiparar condicions entre gèneres la divisió sexual en l’àmbit laboral continua present i vigent en determinats sectors, organitzant les estructures socials de forma que la igualtat real de gèneres encara sigui un repte a aconseguir.

Actualment, ja s’ha aconseguit la igualtat formal davant la llei, que imposa la obligatorietat de tracte igualitari entre homes i dones, però manca la igualtat real i efectiva, eradicant discriminacions en llocs de treball, retribucions, promocions internes, conciliacions laborals, violència i assetjament sexual, entre d’altres, que comportaria la final consecució d’una societat justa, igualitària i integradora.

Tot i que durant els últims anys s’han desenvolupat uns canvis legislatius i socials que paulatinament, estan modificant la situació de desigualtat de gènere a la nostra societat i està significant un gran pas endavant cap a l’objectiu de la plena igualtat, encara actualment existeixen, generalment, diferències de gènere a les empreses.

SUMAR no és una excepció en aquest terreny, atès que, vist el sector d’activitat de l’entitat, dedicada íntegrament als serveis socials de la ciutadania, existeix una alta presència del fenomen de la segregació horitzontal, entès com la concentració d’un gènere concret a determinades ocupacions, en aquest cas, alta presència de dones a llocs de treball estretament lligats amb els serveis socials.

Vista la necessitat de l’entitat de fomentar la igualtat i de prevenir qualsevol tipus de discriminació de gènere i vist que la igualtat d’oportunitats és important per al conjunt de la societat, que espera un compromís de forma ètica i responsable amb el desenvolupament i el benestar de la comunitat, SUMAR ha desenvolupat el Pla d’igualtat de tracte i oportunitat entre gèneres, 2022-2026 amb l’objectiu de regularitzar una possible situació de diferenciació o desigualtat injusta i anòmala que pot existir a l’entitat, i així comptar amb una garantia de qualitat que ajudi al desenvolupament professional de forma coherent amb respecte als drets dels treballadors i les treballadores, tot fomentant la seva integració a l’entitat en igualtat de condicions.

Aquest Pla ordena i sistematitza les actuacions que cal emprendre (o continuar realitzant) per consolidar els canvis i millores que han de garantir - basant-se en la igualtat d'oportunitat - el desenvolupament de la trajectròria professional de les persones que treballen a SUMAR, tenint en compte les necessitats de compatibilitzar els àmbits personal i laboral per assolir una millor qualitat de vida i un major benestar personal i social. Així mateix, busca complir amb la legislació vigent i ser un punt de referència i de suport per les entitats del sector que decideixen emprendre un projecte d’aquestes característiques.

Esperem que aquesta eina sigui útil per introduir els canvis organitzacionals necessaris, que permetin consolidar una justa i adequada estratègia de recursos humans. 

 

A qui s'adreça ?

A tot el personal de SUMAR.

La implementació d'aquest Pla d'Igualtat és el resultat d'una decisió voluntària de SUMAR i el seu èxit està força determinat pel grau de compromís de tots els seus membres, dones i homes.

 

Documents

Pla d’Igualtat de tracte i oportunitats entre gèneres, 2022-2026