image

SERVEIS D'ACOLLIMENT I RECUPERACIÓ PER A DONES MALTRACTADES (SAR)

Serveis gestionats

 

GIRONÈS

TARRAGONÈS

EL SERVEI
 

Recursos especialitzats gratuïts de la Generalitat de Catalunya, residencials i temporals, que ofereixen acolliment i atenció integral per a possibilitar el procés de recuperació i reparació a les dones i a les seves filles i fills dependents, que requereixen un espai de protecció a causa de la situació de risc motivada per la violència masclista, tot vetllant per la seva autonomia.
 

Compten amb un equip professional multidisciplinar integrat per persones titulades en psicologia, treball social, educació social i dret.
 

OBJECTIU
 

  • Acolliment i recuperació integral de les dones que han estat o estan en situació de violència masclista en l'àmbit de la parella, així com dels seus fills i filles a càrrec, i que han abandonat el domicili i no disposen de recursos personals i/o econòmics per fer front a aquesta situació.
     
  • Potenciar programes específics i integrals de recuperació.  
     

SITUACIÓ DE LA POBLACIÓ DESTINATÀRIA
 

Dones que pateixen qualsevol forma de violència masclista en l'àmbit de la parella, l'àmbit familiar o l'àmbit social o comunitari en la manifestació d'agressions sexuals, de tràfic i explotació sexual, de mutilació genital femenina o risc de patir-la i de matrimoni forçós. 
 

TELÈFON D'INFORMACIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA: 900 900 120 - Atenció 24h

 

CRITERIS D'ACCÉS. NORMATIVA REGULADORA

Els requisits per accedir a aquests serveis són els següents:

  • els establerts en la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista;
  • la resta de requisits d'accés establerts en l'ordenament jurídic vigent.

L'accés a les dones a aquest servei es fa a través de la derivació de serveis socials d'atenció primària o equips d'atenció a les dones, seguint els protocols establerts per la Generalitat de Catalunya.

Compartir

Enllaços

image

Per raons de seguretat, les dades relatives a la ubicació d'aquests serveis són confidencials.

 

Serveis titularitat de la Generalitat de Catalunya.

 

Inici de la gestió per part de SUMAR: 

SARV Tarragonès: Febrer 2009

SARV Gironès: Octubre 2009