Política de Protecció de Dades

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 • Data de validesa: a partir del  25 de maig de 2018
 • Clica aquí per accedir a la nostra política de privacitat, anterior a aquesta data.

 

SUMAR serveis públics d’acció social de Catalunya MP, SL (en endavant SUMAR) en consonància amb la política de privacitat que tot seguit definim, es compromet a respectar la privacitat i confidencialitat de les dades personals que ens proporcioneu. Aquesta política de privacitat explica qui som i com protegim les dades de caràcter personal: com recollim les dades, com compartim i utilitzem la informació personal, i com exercim els teus drets.

Recomanem que llegeixis amb detall aquesta Política de Privacitat per assegurar-te que estàs completament informat/da. Per altra banda, per facilitar-te la lectura, hem dividit el document en les seccions següents:

 

Secció 1 : INFORMACIÓ BÀSICA (genèrica)

Secció 2 : PRIVACITAT DELS MEMBRES  (aplicable als ens locals socis) 

Secció 3 : PRIVACITAT DELS PROFESSIONALS

Secció 4 : PRIVACITAT DE LES PERSONES USUÀRIES (aplicable a les Persones usuàries dels serveis gestionats)

Secció 5 : PRIVACITAT DE CLIENTS I PROVEÏDORS

Secció 6 : INFORMACIÓ GENERAL (genèrica)

 

Si tens qualsevol pregunta sobre l’ús de la teva informació personal, pots contactar amb nosaltres mitjançant les dades que et facilitem al final de la secció 6.

 


Secció 1 : INFORMACIÓ BÀSICA (genèrica)

 

1.A. Sobre nosaltres

SUMAR és una entitat pública formada per administracions locals, municipals, comarcals i supracomarcals de Catalunya, que actua com a mitjà propi dels seus socis, en la  gestió d’equipaments i serveis de l’àmbit dels serveis socials.

Gestionem equipaments i serveis arreu de Catalunya i les nostres oficines centrals es troben al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, a l’Edifici Narcís Monturiol, ubicat al carrer Emili Grahit 91, Bloc B, 3era Planta de 17003-Girona.

 

1.B. Paraules clau

Les principals paraules utilitzades en aquesta Política de Privacitat, tenen el següent significat:

Membre: és la persona que actua com a representant de l’Administració Pública sòcia de SUMAR. Pot ser el càrrec electe que representa al seu ens a la Junta General i/o al Consell d’Administració de SUMAR, o qualsevol tècnic o professional de l’organisme.

Professional: és la persona que exerceix una professió per compte de SUMAR a través d’una relació laboral contractual.

Persona usuària: és la persona que utilitza les serveis dels equipaments i serveis que SUMAR gestiona. També s’inclouen les persones del seu entorn social més proper que li donen suport com pot ser la seva família, el seu representant legal o tutor, o qualsevol altre persona que es designi.  

Client: és la persona, entitat o empresa que sol·licita serveis a SUMAR.

Proveïdors: és la persona, entitat o empresa que subministra serveis i/o productes a SUMAR.

Informació personal: és qualsevol informació que identifiqui o pugui arribar a identificar a una persona, directa o indirectament.

Vostè/Vostès:  significa, depenent del context, qualsevol dels Membres, Professionals, Persones Usuàries o Clients i Proveïdors de SUMAR.

 


Secció 2 : PRIVACITAT DELS MEMBRES  

(aplicable als ens locals socis) 

 

Aquesta secció s’aplica a la Informació Personal que tenim i processem dels Membres dels ens locals socis de SUMAR o potencials Membres (càrrecs electes, tècnics i professionals de l’organisme soci)

En aquesta secció, “vostè” i “vostès” es refereix a Membres i potencials Membres de SUMAR.

 

2.A. Informació que obtenim

La Informació Personal que podem arribar a tenir, es classifica segons la procedència de la font:  

- Informació que vostè ens comunica: Com a Membre de SUMAR, vostè pot proporcionar-nos Informació Personal sobre vostè o d’altres persones del seu ens. La transmissió de dades pot ser en el moment de formalitzar l’adquisició de participacions socials de SUMAR, o bé, prèvia o posteriorment, via telefònica, mitjançant correu electrònic o altres vies.

- Informació que recopilem d’altres fonts: quan la informació es recopila de manera indirecta a través d’altres fonts com bases de dades públiques o plataformes socials.

 

2.B. Ús de la Informació Personal

SUMAR utilitza la Informació Personal recopilada per diferents finalitats :  

- Convocatòria i difusió de la documentació de les sessions de la Junta General de Socis,  del Consell d’Administració, i del Consell Tècnic Assessor.

- Difusió de comunicats i notes informatives, sobre la pròpia gestió de l’entitat i sobre les activitats que es porten a terme.

- En funció del membre soci de SUMAR, tramitació de la documentació relacionada amb dels procediments de contractació pública dels serveis i subministrats de l’equipament titularitat del soci. .

 

2.C. Quina Informació Personal tractem?

Segons l´ús de la Informació Personal, SUMAR utilitza les següents categories de dades:

 • Identificatives
 • Característiques Personals
 • Circumstàncies Socials
 • Acadèmiques i professionals
 • Ocupació
 • Econòmiques, financeres i d’assegurances

En aquest cas (Membres), no tractem informació inclosa dins les categories de dades especials.

 

2.D. Legitimació de la Informació Personal

La base legal sota la qual SUMAR utilitza la vostra Informació Personal és:

 • Consentiment de la persona interessada
 • Compliment d’una obligació legal
 • Compliment de missió d’interès públic

 

2.E. Distribució de les vostres dades

SUMAR pot comunicar la vostra Informació Personal a la Generalitat de Catalunya ( Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Direcció General d’Administració Local, Registre de Contractes Públics, Perfil del Contractant, ..), altres Administracions Públiques sòcies de SUMAR o una Notaria legal.  

SUMAR no cedirà les vostres dades personals a organismes o entitats d’altres països o organitzacions internacionals.

 


Secció 3 : PRIVACITAT DELS PROFESSIONALS

 

Aquesta secció s’aplica a la Informació Personal que tenim i processem dels Professionals de SUMAR i de les persones interessades a formar part de l’equip de persones de l’entitat.

En aquesta secció, “vostè” i “vostès” es refereix a Professionals i possibles Professionals de SUMAR.

 

3.A. Informació que obtenim

La Informació Personal que podem arribar a tenir es classifica segons la procedència de la font:

Informació que vostè ens comunica: Com a Professional de SUMAR, vostè pot proporcionar-nos Informació Personal pròpia. La transmissió de dades pot ser quan es formalitza una sol·licitud d’incorporació en un procés de selecció o una sol·licitud d’incorporació a la nostra borsa de treball, o a través d’una consulta, mitjançant correu electrònic o altres vies.

Informació que recopilem d’altres fonts: quan la recopilació d’informació sobre vostè s’obté indirectament, a través d’altres fonts com bases de dades públiques, borses de treball públiques, privades o online, col·legis de professionals, empreses especialitzades en selecció de professionals o per processos de promoció interna.

 

3.B. Ús de la Informació Personal

SUMAR utilitza la Informació Personal recopilada per diferents finalitats:

 • Selecció de candidats/es de les ofertes laborals emeses.
 • Obtenció d’una borsa de treballadors/es.
 • Incorporació a l’equip de professionals de l’entitat.
 • Realització de la contractació, afiliació a la seguretat social, nòmina, i altres modificacions i incidències que se’n poden derivar.
 • Gestió de la seguretat del lloc de treball.
 • Gestió de la salut laboral.
 • Gestió del control horari de professionals i autònoms o professionals contractats que presten serveis a l’entitat.
 • Realització de plans de formació i desenvolupament dels professionals.
 • Difusió de comunicats i notes informatives, sobre la pròpia gestió de l’entitat i sobre les activitats que es porten a terme.
 • Assistència i inscripció a jornades i sessions formatives.

 

3.C. Quina Informació Personal seva tractem?

Segons l’ús de la Informació Personal, SUMAR utilitza les següents categories de dades:

 • Identificatives
 • Característiques Personals
 • Circumstàncies Socials
 • Acadèmiques i professionals
 • Ocupació
 • Econòmiques, financeres i d’assegurances

En el vostre cas (Professionals),  també tractem dades d’Informació Personal incloses dins la categoria de dades especials: Salut, Afiliació Sindical, Discapacitat i Biomètriques (empremta dactilar).

 

3.D. Legitimació de la Informació Personal

La base legal sota la qual SUMAR utilitza la vostra Informació Personal és:

 • Compliment d’un contracte o relació precontractual
 • Compliment d’una obligació legal

 

3.E. Distribució de les vostres dades

SUMAR pot comunicar la vostra Informació Personal a Administracions Públiques, a Organismes Estatals i Autonòmics com el Ministeri d’Hisenda, la Tresoreria General de la Seguretat Social, l’Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya, i també a la Mútua d’accidents laborals contractada per SUMAR, així com a altres empreses i professionals autònoms com els que imparteixen sessions formatives, donen suport a SUMAR pel desenvolupen del talent dels seus professionals, o les empreses de control i gestió dels dispositius de control de presència en alguns dels equipaments que gestionem.

SUMAR no cedirà les vostres dades personals a organismes o entitats d’altres països o organitzacions internacionals.

 


Secció 4 : PRIVACITAT DE LES PERSONES USUÀRIES

(aplicable a les Persones usuàries dels serveis gestionats)

 

Aquesta secció s’aplica a la Informació Personal que tenim i processem de les Persones Usuàries dels equipaments i serveis gestionats per SUMAR i de les persones que formen part del seu entorn social (família, representant legal o tutor, o qualsevol altre persona que es designi).

En aquesta secció, “vostè” i “vostès” es refereix a Persones Usuàries, persones que utilitzen o donen suport a persones que utilitzen els centres i serveis gestionats per SUMAR.

 

4.A. Informació que obtenim

La Informació Personal que podem arribar a tenir es classifica segons la procedència de la font:

- Informació que vostè ens comunica: Com a Persona Usuària d’un equipament o servei gestionat per SUMAR, vostè pot proporcionar-nos Informació Personal sobre vostè i del seu entorn social. La transmissió de dades es produeix moltes vegades, però no exclusivament, en el moment de formalitzar una sol·licitud d’incorporació en un centre o d’ús d’un servei.

- Informació que recopilem d’altres fonts: Quan la informació es recopilar de manera indirecta a través d’altres fonts, principalment procedents dels serveis socials, centres sanitaris o altres àrees de les Administracions públiques.

 

4.B. Ús de la Informació Personal

SUMAR utilitza la Informació Personal que ha recopilat per diverses finalitats:  

 • Donar servei d’atenció directe i indirecte a les persones usuàries i a les seves famílies.
 • Comunicació i difusió d’activitats que es duen a terme a l’entitat.
 • Difusió de comunicats i notes informatives, sobre la pròpia gestió de l’entitat i sobre les activitats que es porten a terme.
 • Creació d’estudis, recerca i innovació en el camp de l’atenció a la persona.

 

4.C. Quina Informació Personal tractem?

Segons l’ús de la Informació Personal, SUMAR utilitza les següents categories de dades:

 • Identificatives
 • Característiques Personals
 • Circumstàncies Socials
 • Acadèmiques i professionals
 • Ocupació
 • Comercials
 • Econòmiques, financeres i d’assegurances
 • Sancions i infraccions administratives

En aquest cas (Persones Usuàries), també tractem dades d’Informació Personal incloses dins la categoria de dades especials: Salut, Origen Ètnic, Vida Sexual, Ideologia, Religió, Afiliació Sindical, Creences, Opinions Polítiques i Conviccions filosòfiques.

 

4.D. Legitimació de la Informació Personal

La base legal per la qual SUMAR utilitza la vostra Informació Personal és:

 • Consentiment de la persona interessada
 • Compliment d’un contracte o relació precontractual
 • Compliment de missió d’interès públic

 

4.E. Distribució de les vostres dades

SUMAR pot comunicar la Informació Personal a Administracions Públiques, tals com àrees de serveis socials, centres de salut, ...; i també a entitats bancàries.

SUMAR no cedirà les vostres dades personals a organismes o entitats d’altres països o organitzacions internacionals.

 


Secció 5 : PRIVACITAT DE CLIENTS I PROVEÏDORS

Aquesta secció s’aplica a la Informació Personal que tenim i processem dels Clients i Proveïdors de SUMAR.

En aquesta secció, “vostè” i “vostres” es refereix a Clients i Proveïdors i també a potencials Clients i Proveïdors de SUMAR.

 

5.A. Informació que obtenim

La Informació Personal que podem arribar a tenir es classifica segons la procedència de la font:

- Informació que vostè ens comunica: Com a Client o Proveïdor de SUMAR, vostè pot proporcionar-nos Informació Personal sobre vostè o d’altres persones de la seva empresa. La transmissió de dades es realitza principalment, però no exclusivament, en el moment de formalitzar la demanda del servei, durant la presentació de documentació en els processos de licitació per a la contractació d’un producte o servei.

- Informació que recopilem d’altres fonts: Quan la informació es recopila de  manera indirecta a través d’altres fonts com bases de dades públiques, plataformes socials, altres proveïdors, etc.

 

5.B. Ús de la Informació Personal

SUMAR utilitza la Informació Personal recopilada per diferents finalitats:

 • Emissió i/o recepció de factures dels serveis prestats
 • Gestió del cobrament/pagament de la facturació
 • Gestió, realització i entrega de projectes
 • Gestió i execució d’activitats formatives a demanda
 • Realització de procediments de contractació pública
 • Registres d’entrada i sortida de la documentació de l’entitat
 • Difusió de comunicats i notes informatives, sobre la pròpia gestió de l’entitat i sobre les activitats que es porten a terme.

 

5.C. Quina Informació Personal seva tractem?

Segons l’ús de la Informació Personal, SUMAR utilitza les següents categories de dades:

 • Identificatives
 • Característiques personals
 • Circumstàncies socials
 • Acadèmiques i professionals
 • Ocupació
 • Econòmiques, financeres i d’assegurances
 • Comercials
 • Transaccions
 • Sancions i infraccions administratives

En aquest cas (Clients i Proveïdors), no tractem informació inclosa dins les categories de dades especials.

 

5.D. Legitimació de la Informació Personal

La base legal per la qual SUMAR utilitza la vostra Informació Personal és:

 • Compliment d’un contracte o relació precontractual
 • Compliment d’una obligació legal
 • Compliment d’una missió d’interès públic
 • Consentiment de la persona interessada

 

5.E. Distribució de les vostres dades

SUMAR pot comunicar la vostra Informació Personal a entitats bancàries, l’Administració Tributària, al Perfil del Contractant i al Registres de Contractes Públics de la Generalitat de Catalunya.

SUMAR no cedirà les vostres dades personals a organismes o entitats d’altres països o organitzacions internacionals.

 


Secció 6 : INFORMACIÓ GENERAL (genèrica)

 

6.A. DRETS SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES

Vostè té els següents drets sobre la protecció de dades:

A demanar i obtenir informació si SUMAR estem tractant Informació Personal seva.

A accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per les finalitats per les quals la van recollir.

En determinades circumstàncies previstes en l’article 18 del RGPD, vostè pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar les reclamacions.

A oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa  l’elaboració de perfils (veure Política de cookies). SUMAR deixarà de tractar les seves dades, tret per motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

A sol·licitar la portabilitat de les seves dades, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica, i transmetre’ls a un altre responsable.

 

6.B. LA NOSTRA SEGURETAT

Nosaltres tenim les mesures de seguretat tècniques i organitzatives apropiades i raonables per protegir la seva Informació Personal. Per evitar la pèrdua, accés no autoritzat, alteració i/o destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el tractament i la naturalesa de la informació personal.

Si teniu cap pregunta sobre la seguretat de la vostra informació personal, podeu contactar amb nosaltres a info@sumaracciosocial.cat.

 

6.C. RETENCIÓ DE DADES

Mantenim informació personal en la qual tenim una relació legítima o legal-legítima per fer-ho.

Els períodes de retenció variaran en funció del tipus de dades que intervenen, però, en general, ens referirem a les taules d’avaluació documental, aprovades per la Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria Documental i segons la normativa específica aplicable.

 

6.D. PREGUNTES I PREOCUPACIONS

Si teniu qualsevol pregunta o comentari, o si teniu qualsevol preocupació sobre les maneres com tractem qualsevol qüestió de privadesa, podeu contactar amb nosaltres per correu postal o per correu electrònic a:

SUMAR Serveis públics d’acció social de Catalunya MP, SL

Parc científic i Tecnològic de la Universitat de Girona

Edifici Narcís Monturiol

Carrer Emili Grahit, 91 Bloc B Planta 3

17003 – GIRONA

info@sumaracciosocial.cat

 

Delegat de Protecció de Dades (DPD)

Tal com estableix la legislació europea en matèria de Protecció de Dades, SUMAR posa a la vostra disposició un Delegat de Protecció de Dades, a qui podeu contactar per resoldre-us els dubtes i preocupacions en aquesta matèria mitjançant el següent correu electrònic :

dpd@ddgi.cat

 

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu el dret a presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.


Més informació:

Certificat de l'Acord d'aprovació del Registre d'Activitats sobre el Tractament de Dades de SUMAR

Registre d'Activitats sobre el Tractament de Dades de SUMAR (v3/15.09.2021)