Projectes Next Generation UE

image
image

Next Generation UE   

El juliol del 2020 el Consell Europeu va acordar un pla de recuperació per a Europa (Next Generation EU) amb la finalitat de garantir una resposta europea coordinada amb els estats membres per fer front a les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia. A Catalunya ha esdevingut una oportunitat per impulsar la transició ecològica i la transformació digital amb l’objectiu d’afrontar els reptes actuals, repercutint en la millora de la vida de les persones.  

SUMAR ha obtingut la subvenció dels Fons Europeus atorgats mitjançant el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya a dos projectes que contribueixen a la millora i transformació dels models de gestió dels serveis socials.

 

Informació complementària: 

•    Bases de les convocatòries de subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea mitjançant el programa Next Generation EU.
 

•    Proposta de resolució provisional de la línia 3 Projectes tecnològics que contribueixin a la millora i transformació dels models de gestió dels serveis socials. 
 

•    Resolució definitiva de la línia 3 Projectes tecnològics que contribueixin a la millora i transformació de models de gestió dels serveis socials.

 

 

Projecte ACPPNG 

Atenció centrada en la persona per a residències de gent gran.

 

El software AegerusNG és líder en nombre d’implantacions a Residències i Centres de Dia de Catalunya, i ja incorpora un mòdul específic per a la gestió de l’Atenció Centrada en la Persona. 

El projecte consta de diferents desenvolupaments sobre el programari AEGERUS per donar suport a la gestió d’Acreditació de Qualitat Assistencial. 


Norma ACP (Atenció Centrada en la Persona). 

Es desenvoluparan les eines per a poder fer registres d’activitats, qüestionaris i seguiments per a acreditar el compliment de la Norma ACP, que es basa en els següents 3 eixos:

 

Mòdul ACP
Desenvolupament d’un nou mòdul que permeti el disseny i aplicació de regles, enfocades a contrastar la consecució dels protocols de qualitat marcats per la norma.

 

Mòdul PAMP 
Desenvolupament d’un nou mòdul que permeti disposar d’informació i eines enfocades a millorar i acompanyar els professionals dels centres en el seu pla de carrera, fomentant així el seu creixement, la seva motivació, i per tant la qualitat dels serveis prestats.

 

Mòdul ARQ 
Desenvolupament d’un nou mòdul que permeti definir les característiques arquitectòniques que ha de tenir un centre per a poder assolir l’acreditació en la Norma ACP, i una eina de posterior seguiment que permeti informar si s’està complint o no, i que a més ho faci amb l’aportació d’evidències, ja siguin amb la publicació de fotografies, documents, u altre tipus de dada fiable.

 

Comunicació amb les famílies (APP)
El projecte també inclou el desenvolupament d’una nova APP accessible des de qualsevol dispositiu mòbil que permeti als centres compartir certa informació amb les famílies de les persones residents. 

 

Interoperabilitat i KPI
Així mateix, es proposen fer uns desenvolupaments referents a la compartició d’informació per possibilitar l’anàlisi de dades per millorar la planificació i la presa de decisions de les responsables.

 

 

Punt d'Accés Multicanal 

Les Àrees Bàsiques de Serveis Socials (ABSS) representen la porta d’entrada més immediata i propera a la ciutadania, per tant, és estratègic millorar el punt d’accés al sistema per tal de garantir la millora del conjunt dels Serveis Socials.

 

El projecte “Punt d’accés multicanal” permetrà millorar els processos de gestió, seguiment i planificació de l’accés de la ciutadania als Serveis Socials mitjançant el desenvolupament d’un programari capaç d’integrar-se amb els Sistemes d’Informació utilitzats pels organismes responsables de les Àrees Bàsiques de Serveis Social (ABSS). D’aquesta manera serà més àgil l’accés de la ciutadania, per diferents punts d’entrada, als serveis interns i millorarà el procés de derivació cap altres recursos externs. Així mateix, la solució proposada permetrà l’obtenció d’indicadors i la generació de quadres de comandament per agregar informació de diferents fonts de dades internes i externes a les ABSS i fer anàlisis de forma dinàmica per a la presa de decisions i planificació.

 

El projecte consta del desenvolupament d’una solució informàtica que consistirà en una aplicació web que podrà integrar-se amb diferents sistemes d’informació de tipus gestors de casos com poden ser HESTIA (o el nou wSocial), el GESS, SIAS (o el nou SIRIUS) o altres.

 

 

Pla Antifrau

SUMAR està compromès plenament amb els principis que recull la normativa en matèria d’integritat. És per aquest motiu que ha redactat un Pla de Mesures Antifrau amb l’objectiu de recollir les mesures de prevenció, detecció, correcció i persecució i l’avaluació dels riscos per a prevenir el frau, alhora que també contempla el procediment a seguir per al tractament dels possibles conflictes d’interès. 


La creació del document s’ha fet amb la premissa que no n’hi ha prou amb la seva aprovació; l’entitat i totes les persones que la integren hauran de prendre consciència de la seva importància i posar-ho en pràctica a tots els nivells de l’organització.


•    Pla Antifrau de SUMAR
•    Pla Antifrau – Annexos 
•    Acord de la declaració institucional sobre la lluita contra el frau
•    Acord de la creació del Comitè Antifrau de SUMAR i la seva composició 
 

 

Codi ètic i de conducta

SUMAR té aprovat un Codi Ètic i de conducta com a eina preventiva per evitar comportaments delictius previstos al Codi Penal per a les empreses, amb l’objectiu de fomentar pràctiques ètiques en la seva activitat. Aquest Codi Ètic ha estat desenvolupat també amb l’aprovació de posteriors protocols sectorials.


Aquest Codi recull els principis i valors ètics que guien l’activitat de SUMAR i defineix les normes de conducta que s’han de seguir per complir amb les obligacions legals establertes en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.


•    Codi Ètic i de conducta de SUMAR 

•    Banderes vermelles del Pla Antifrau 

•    El conflicte d’interès a SUMAR 

•    Protocol de regals i hospitalitat dels empleats 

 

 

Servei nacional de Coordinació Antifrau 

El Servei Nacional de Coordinació Antifrau neix en virtut dels ajuts Next Generation i té per finalitat gestionar de manera unificada i des de la Intervenció General de l’Estat, les possibles denúncies, fraus o irregularitats que puguin afectar la gestió dels fons europeus.

Podeu accedir a la bústia esmentada a través del següent enllaç: Coordinació Antifrau

Compartir