Avís legal

Aquest lloc web és propietat de SUMAR, Serveis públics d'acció social de Catalunya MP, SL (en endavant Sumar), amb domicili al Parc Científic i Tecnològic de la UdG - Edifici Narcís Monturiol - Emili Grahit, 91 - Bloc B - 3a Planta - 17003 Girona, CIF B55023832, tel. + 34 972 439 168, adreça electrònica info@sumaracciosocial.cat

L'entitat també està inscrita al Registre Mercantil de Girona, Fulla GI-47897, Tom 2712 i Foli 39.

---

La informació facilitada per mitjà d'aquest lloc web no substitueix la que figura a la seu electrònica de Sumar, Serveis públics d'acció social de Catalunya MP, SL, l’única que té plena validesa legal.

Sumar no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones que figuri al lloc web o a la que es faci remissió per mitjà d'enllaços.

---

1‐ Condicions d'accés

S'aconsella a l'usuari llegir atentament les condicions i instruccions publicades a a aquest lloc web cada cop que hi accedeixi, atès que l'accés implica la seva lectura i acceptació.

Mitjançant l'accés i ús a aquesta pàgina web l'usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en el moment de l'accés.

L'accés és totalment gratuït i no requereix de cap inscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui necessari per a la prestació d'un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de l'usuari i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals.

 

2‐ Condicions d'ús

L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix aquesta pàgina web, abstenint‐se de realitzar activitats il∙legals, il∙lícites o contraries a la bona fe i a l'ordre públic. En especial, l'usuari haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstancia personal o social.

Finalment, l'usuari haurà d'abstenir‐se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts. Així com, en tot cas, abstenir‐se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal∙lats al portal.

Com a conseqüència, Sumar, Serveis públics d'acció social de Catalunya MP, S.L. es reserva el dret a excloure a l'usuari que incompleixi les condicions d'accés i ús a aquest lloc web, sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d'evitar les activitats i conductes descrites.

 

3‐ Objecte

L'objecte d'aquesta pàgina web  és avançar cap al concepte d'administració oberta, presentant de forma digitalitzada l'oferta de serveis que Sumar, Serveis públics d'acció social de Catalunya MP, S.L. dóna als ciutadans. Facilitar l'accés de qualsevol persona interessada a la informació de que disposa l'entitat, difondre les activitats i serveis que ofereix i, fer servir la xarxa com un mitjà rellevant en la interacció amb el ciutadà.

 

4‐ Continguts

Les dades i continguts que apareixen publicats a aquest lloc web hi són, exclusivament, amb caràcter informatiu. L'usuari assumeix, coneix i accepta que poden ser inexactes, contenir errors o no estar degudament actualitzades.

SUMAR, Serveis públics d'acció social de Catalunya MP, SL es reserva el dret a modificar de forma unilateral i sense previ avís els continguts publicats, a introduir nous continguts i a eliminar, limitar, impedir o suspendre de forma temporal o definitiva l'accés de l'usuari a determinats continguts d'aquesta pàgina web  segons les necessitats dels serveis oferts i les condicions generals publicades al portal.

 

5‐ Règim de responsabilitats

Accés

SUMAR, Serveis públics d'acció social de Catalunya MP, SL no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d'accés a aquesta pàgina web originades per un deficient o incorrecte funcionament de la comunicació prestada pels operadors de serveis d'accés a internet.

SUMAR, Serveis públics d'acció social de Catalunya MP, SL no pot garantir l'accés a aquesta pàgina web sense interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient aliè a l'empresa.

SUMAR, Serveis públics d'acció social de Catalunya MP, SL no assumeix cap responsabilitat derivada dels danys que es puguin causar en els equips dels usuaris com a conseqüència de l'existència de possibles virus informàtics que l'usuari pugui contraure a causa de la navegació per aquesta pàgina web.

Còpies temporals (Catching)

Es recomana a l'usuari la necessitat de recarregar en cada moment els continguts que es troben a la memòria temporal del propi ordinador a fi i efecte de rebre una informació plenament actualitzada.

SUMAR, Serveis públics d'acció social de Catalunya MP, SL no serà responsable de que les còpies temporals siguin actuals i no manipulades per persones alienes a l'entitat.

Continguts

SUMAR, Serveis públics d'acció social de Catalunya MP, SL no es responsabilitza de la utilització que l'usuari faci dels continguts publicats a aquest lloc web.

L'empresa no pot garantir l'utilitat, l'actualitat o la manca d'errors dels continguts facilitats a aquest lloc web, que en tot cas hi són amb caràcter orientatiu i informatiu.

Tal informació no es podrà considerar com a infal∙lible, fet pel qual s'haurà de contrastar amb d'altres fonts, prèviament a l'adopció de qualsevol opinió o decisió per part de l'usuari.

Finalment, SUMAR, Serveis públics d'acció social de Catalunya MP, SL no es pot responsabilitzar dels continguts (serveis, tràmits o qualsevol altre informació) que les entitats externes, enllaçades des d'aquesta pàgina web, puguin oferir als usuaris.

 

6‐ Drets de propietat intel∙lectual i industrial

Tots els elements d'aquesta pàgina web (inclosos, sense caràcter limitatiu, codis font, bases de dades, disseny, imatges, fotografies, dibuixos, gràfics, aplicatius, motors de cerca, pàgines, logotips, marques i noms comercials) són propietat, han estat cedits o són objecte de llicència a favor de SUMAR, Serveis públics d'acció social de Catalunya MP, SL (a menys de que ho indiqui expressament).

A tal efecte, els drets d'autoria i explotació en tota la seva extensió i modalitats es troben protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel∙lectual i industrial, la infracció de les quals constitueix una activitat il∙lícita i delictiva.

En particular, però sense limitar l'obligació de l'usuari expressada a l'apartat anterior, queden prohibides la reproducció, excepte per l'ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública i en general qualsevol altre forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta pàgina web, com també del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos.

Amb el mateix sentit l'usuari haurà d'abstenir‐se de descompilar, desensamblar, subllicenciar o transmetre de qualsevol forma, traduir o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris pel funcionament, accés i utilització del portal.

 

7‐ Vincles o enllaços amb o desde altres webs externs

Quan s'estableixi l'enllaç amb aquesta pàgina web no es podrà incloure cap marca comercial o signe diferent de l'adreça d'URL del portal i es prohibeix expressament establir vincles des de pagines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o qualsevol altre de caràcter il∙lícit o contrari a la moral o l'ordre públic.

En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que l'empresa ha autoritzat, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat en forma alguna els continguts de la pàgina on figuri l'enllaç, ni tan sols que es consenteix la seva inclusió, excepte autorització expressa.

La presència a aquesta web d´enllaços a altres webs externes té un caràcter merament informatiu. Per tant SUMAR, Serveis públics d'acció social de Catalunya MP, SL no es responsabilitza ni dona cap tipus de garantia respecte a:

‐ Les característiques, procedència o qualsevol altre aspecte dels serveis oferts per l'espai web.

‐ Els danys i perjudicis directes o indirectes que puguin generar els productes o serveis oferts a través d'aquestes webs o portals externs.

‐ Les transaccions o operacions pactades per les entitats oferents i els usuaris.

‐ Els termes o condicions d'ús de la web externa, modificació, compliment, execució i resolució.

‐ El contingut i ús de les informacions de caràcter personal o no que aquestes entitats demanin dels usuaris.

 

8‐ Validesa de la informació

La informació que contenen aquestes pàgines és la vigent en la data de l´última actualització.

Aquestes condicions són les vigents des de la data de l´última actualització. SUMAR, Serveis públics d'acció social de Catalunya MP, SL es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment, i en aquest cas entraran en vigor des que es publiquin i seran aplicables a tots els usuaris de la web des d'aleshores.

Els continguts de la web, especialment les referències informatives i publicitàries, llevat que sindiqui el contrari expressament, no constitueixen una oferta vinculant.

SUMAR, Serveis públics d'acció social de Catalunya MP, SL es reserva el dret d´introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els continguts actuals d'aquesta web quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir-ne l´accés d´una manera temporal o permanent.

 

9‐ Jurisdicció aplicable

Els conflictes o controvèrsies jurídiques que puguin derivar‐se de l'existència, l'accés o la utilització d'aquestes condicions generals es substantivaran davant la Jurisdicció dels jutjats i tribunals estatals competents en cada cas, prioritzant la competència dels tribunals i jutjats de la ciutat de Girona.