Polítiques de gestió de persones

image
image

La direcció de SUMAR considera les polítiques de gestió de persones com un dels pilars estratègics per a assolir la missió i compromís que s'assomeixen cap a les persones usuaries dels serveis que es gestionen, com dels mateixos professionals de l'entitat. 


Aquest compromís prioritza un model de gestió de persones que garanteixi poder comptar amb un talent alineat amb aquest compromís, que cregui en els valors que ens inspiren a SUMAR i que actuï de forma coherent amb aquests valors.


En aquest sentit, el Consell d'Administració de SUMAR ha aprovat les polítiques de gestió de persones següents:

- Política de selecció i incorporació

- Política de formació i desenvolupament

- Política de retribució, beneficis socials i condicions de treball

 

 

La captació de professionals idonis, tan en preparació tècnica com en perfil personal i professional, és un dels pilars que permet a SUMAR aportar un valor diferencial.


Per aconseguir-ho utilitzem tot un seguir de procediments i sempre que es detecta la necessitat de cobrir un lloc de treball a  l’organització, ja sigui per creació d’un nou lloc,  per substitució temporal o per vacant, utilitzem uns procediments i eines amb un triple objectiu:

  1. Garantir que s’opti pel candidat/a idoni/ea.
  2. Que la  selecció sigui el més àgil i efectiva possible, tot respectant les normatives de qualitat i protecció de dades que estableix la llei.
  3. Compliment dels principis d’igualtat, publicitat, capacitat i mèrit en totes les incorporacions.


Sumar, serveis públics d'acció social de Catalunya és una societat mercantil de capital íntegrament públic que està subjecta, respecte la contractació de personal, al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  Concretament, l’article 222 del mateix indica que(..)la resta del personal de la societat té caràcter laboral, els quals no adquireixen en cap cas la condició de funcionari. Per a la selecció d’aquest personal regeixen els principis d’igualtat, publicitat, capacitat i mèrit”. I a l’article 55 i ss de l’EBEP (LLei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic), on s’indica que “Els principis que contenen els articles 52, 53, 54, 55 i 59 són aplicables en les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local,” que és el cas de  SUMAR, com empresa mercantil amb el 100% de capital públic.


En aquest sentit, no s’obliga a que la selecció de tot el personal de SUMAR, qualsevol que sigui la seva classe o categoria professional, es faci d’acord amb procediments selectius per oposició, concurs –oposició o concurs, però sí que cal donar compliment als principis de Publicitat de les convocatòries, Transparència, Imparcialitat i Professionalitat dels membres dels òrgans de selecció, Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar i Agilitat, sense perjudici de l’objectivitat, en els processos de selecció.


Per tot això, s'han estandarditzat els processos de selecció del personal, de manera que no s’actuï de manera diferent en cada procés concret de  selecció, sinó d’acord amb uns paràmetres i criteris de selecció preestablerts.

 

Documentació

Política de selecció i incorporació

Un altre dels valors diferencials de SUMAR és enfocar la formació i el desenvolupament dels professionals, tan en coneixements tècnics, com en l’actualització constant en el compliment de les normatives que afecten al sector, així com per impulsar el creixement personal i professional potenciant les habilitats i competències associades al desenvolupament de les funcions de cadascú.


A través de la política de formació i desenvolupament s'estableixen els criteris i procediments formatius a seguir, essent el Pla de formació, la principal eina principal de la política de formació i desenvolupament. El Pla de formació es confecciona periòdicament,  detectant i planificant les necessitats formatives a curt, mig i llarg termini, per tal de cobrir-les i col·laborar en el desenvolupament professional dels treballadors i treballadores de SUMAR.

 

Documentació

Política de formació i desenvolupament

 

 

L’equip directiu de SUMAR considera la política de retribució, beneficis socials i condicions de treball de SUMAR,  un dels pilars estratègics per a assolir la missió i compromís de l’entitat dins el seu àmbit d’actuació.


Aquest compromís prioritza un model de gestió de persones que garanteixi poder comptar amb un talent alineat amb aquest compromís, que cregui en els valors que ens inspiren a SUMAR i que actuïn de forma coherent amb aquests valors.


El nostre model de gestió de persones, es basa en les competències, en el que ens permet explicar a les persones què esperem d’elles i quines funcions han de realitzar per tal d’acompanyar-les en la seva millora professional, amb l’objectiu que a les persones que atenem rebin un millor servei. Tant important son els objectius que assoleixen els nostres professionals com la manera com en que s’aconsegueixen. Aquest sistema de gestió per competències ens permet unificar criteris de treball  a partir de reforçar la missió i els valors de SUMAR a través de totes les persones que hi treballem.


La política de retribució té com a finalitat establir l‘estratègia i els criteris de SUMAR, amb la idea que es reconegui,  per una banda, la millora i desenvolupament del potencial de les persones i, de l’altra, que integri l’assoliment dels resultats i la manera d’aconseguir-los, conservant en tot moment l’equitat interna i la competitivitat externa.


En aquest sentit, es planteja una política retributiva en base a la normativa legal vigent actualment, que contempla 3 apartats, salari fix, salari variable, beneficis socials i una retribució flexible.


Els professionals de SUMAR formen part de diversos serveis i equipaments i es regeixen per  diferents tipus de convenis col·lectius. Amb aquesta proposta de política de retribució, beneficis socials i condicions de treball es pretén establir les bases de l ‘estratègia i els criteris de SUMAR a nivell retributiu, amb la idea que  es reconegui  per una banda, la millora i desenvolupament del potencial de les persones,  i de l’altra, que integri l’assoliment dels resultats i la manera d’aconseguir-los, conservant en tot moment l’equitat interna i la competitivitat externa. Els principals objectius  de la Política Retributiva de Sumar són els següents:

- Alinear la retribució de les persones, d’acord amb el lloc de treball que ocupen (SALARI FIX), al seu desenvolupament de competències i l’assoliment de resultats (SALARI VARIABLE).

- Complir amb la normativa legal de les organitzacions del sector públic.

- Aconseguir l’equitat interna, és a dir, adequar el lloc de treball (Què fa), amb la persona (Com ho fa).

- Definir la Competitivitat Externa, és a dir, establir la posició retributiva de Sumar respecte la resta d’empreses del sector, de manera que sigui atractiu per els professionals tant actuals com potencials, venir a treballar a SUMAR.


En aquest sentit, s'estableix una política de retribució, beneficis socials i condicions de treball pels professionals de SUMAR, de manera que no s’actuï de manera diferent amb cada professional, sinó d’acord amb uns paràmetres i criteris preestablerts.

 

Documentació

Política de retribució, beneficis socials i condicions de treball

Compartir