De conformitat amb diverses normatives aplicables, tant internes com externes, SUMAR compta amb els següents canals interns:


CANAL D’ALERTES

El Canal d’Alertes és un canal intern d’informació que s’ha creat en compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.


De conformitat amb aquesta normativa, aquest canal permet comunicar informació sobre infraccions i irregularitats normatives de la que pugueu ser coneixedors, en un entorn protegit per a la persona informant. Mitjançant aquest canal també es podrà informar sobre incompliment o risc d’incompliment del Codi Ètic de SUMAR. Si ho desitgeu, aquesta comunicació podrà ser anònima.


Clicant al següent enllaç podeu accedir a la bústia del Canal d’Alertes, on hi trobareu més informació sobre el seu funcionament i abast.
 
CANALS D’IGUALTAT


Igualtat

En compliment dels compromisos assumits per SUMAR en relació amb el Pla d’igualtat 2022-2024 desenvolupat segons la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, s’habilita un canal (que tindrà la consideració de Canal d’Igualtat), mitjançant el qual es podran fer arribar reclamacions, observacions o presentar propostes en matèria d’igualtat.


Atenció de l’assetjament i la violència contra les persones LGTBI+

El mateix canal de comunicació es podrà utilitzar per a denúncies relatives a la vulneració de drets contra les persones LGTBI+, de conformitat amb la Llei 4/2023, de 28 de febrer, d’igualtat real i efectiva de les persones trans i per la garantia dels drets de les persones LGTBI.


Clicant al següent enllaç podeu accedir a la bústia dels Canals d’Igualtat, on hi trobareu més informació sobre el seu funcionament.
 
SUGGERIMENTS, CONSULTES, QUEIXES I PROPOSTES. BÚSTIA ÈTICA

Recordem que per a realitzar suggeriments, consultes, queixes i propostes haureu d’utilitzar el tràmit específic que trobareu a la seu electrònica de SUMAR en el següent enllaç.


Mitjançant aquest canal es poden realitzar suggeriments, consultes i propostes referents al Codi Ètic de SUMAR. Recordem que l’incompliment o risc d’incompliment del Codi Ètic de SUMAR es pot informar a través del Canal d’Alertes.