image

SERVEIS TÈCNICS DE PUNT DE TROBADA (STPT)

Serveis gestionats

 

FIGUERES

GIRONA

GAVÀ

MANRESA

VIC

TORTOSA- TERRES DE L'EBRE

VILANOVA I LA GELTRÚ

       

 

EL SERVEI
 

Recursos gratuïts de la Generalitat de Catalunya, destinats a atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori i en presència de personal qualificat, la problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el compliment del règim de visites dels fills i filles establert per als supòsits de separació o divorci dels progenitors o per al supòsit d'exercici de la tutela per part de l'Administració pública, amb la finalitat d'assegurar la protecció del menor.

 

OBJECTIUS
 

Facilitar la trobada dels infants amb el progenitor no custodi o amb altres familiars en un espai adient.
 

 • Afavorir que les visites o el moment del lliurament i la recollida dels infants es desenvolupi en un entorn de protecció.
   
 • Preservar la vinculació dels infants amb els seus progenitors o altres familiars.
   
 • Tractar d'evitar la irrupció de la conflictivitat familiar durant les visites o, en cas que es doni, pal·liar-ne les conseqüències.

   

DESTINATARIS
 

 • Progenitors implicats en processos de nul·litat, separació o divorci, o bé per ruptura o manca de convivència entre els progenitors, i que presentin dificultats o limitacions en alguna àrea de la capacitat parental, derivades de les circumstàncies familiars o d'alguna problemàtica personal i/o social, que fan recomanable que el compliment del règim de visites es realitzi en un entorn supervisat i neutral.
   

 • Avis i/o àvies (o d'altres familiars) que se'ls atorgui un dret de visita en una resolució judicial cautelar o ferma, i no tinguin la possibilitat de concretar-se en un entorn de caire normalitzat, per les particularitats de la situació, als casos en que els menors estiguin sota la guarda i custòdia de dones en situació de violència masclista i s'hagi acordat judicialment l'allunyament respecte la dona.
   

 • Menors tutelats pels Organismes de Protecció a la infància i l'adolescència de la Generalitat de Catalunya amb contacte amb la seva família biològica, segons els criteris establerts per l'òrgan de derivació i dins dels límits d'utilització dels Serveis Tècnics de Punt de Trobada.
   

NORMATIVA REGULADORA
 

 • Decret 357/2011, de 21 de juny, dels serveis tècnics de punt de trobada (DOGC núm 5906 publicat el 23/06/2011)

HORARIS D'ATENCIÓ

Dimecres i divendres tarda, i tots els caps de setmana de l'any. 

El temps d'utilització màxim és de 18 mesos.


TIPUS DE VISITES

Les visites poden ser de dos tipus:

 • Servei d'estades: les visites entre els infants i els seus familiars es desenvolupen a les instal·lacions del STPT, amb supervisió professional i sense possibilitat de sortir amb els menors fora del servei. La seva durada màxima és de dues hores setmanals.
 • Intercanvis: es fa el lliurament i la recollida dels infants a les dependències del STPT, amb supervisió professional, i sense permanència al servei. L'accés al servei el determina el Jutjat o l'Administració, que sol·liciten a la Secretaria de Família l'assignació del STPT més pròxim al domicili dels infants.

Compartir

image

FIGUERES

Ubicació: Nou, 211 (CEIP M.Àngels Anglada) – 17600 Figueres

Telèfon: 972 504 166

Inici de la gestió: 1 de juliol del 2009

 

 

GIRONA

Ubicació: Avinguda de la Hispanitat, 18. 17005 Girona

Telèfon: 972 941 284

Inici de la gestió: 1 d’octubre del 2009

 

GAVÀ

Ubicació: Viladecans, 7. 1a planta – 08850 Gavà

Telèfon: 936 625 690

Inici de la gestió: 1 de maig del 2010

 

 

VILANOVA I LA GELTRÚ

Ubicació: Carrer de Sant Josep, 16-22 – 08800 Vilanova i la Geltrú

Telèfon: 938 148 528

Inici de la gestió: 1 d'abril de 2024

MANRESA

Ubicació: Carrer del Bruc, 112-114 – 08242 Manresa

Telèfon: 938 754 761

Inici de la gestió: 1 de maig del 2010

 

 

VIC

Ubicació: Carrer Molí d'en Saborit, 2. 1r - Despatx 5. 08500 Vic

Telèfons: 687 659 256 / 673 295 733

Inici de la gestió: 1 de maig del 2013

 

TORTOSA

Ubicació: Plaça Dolors, 1. 1r pis  – 43500 Tortosa

Telèfon: 629 059 875

Inici de la gestió: 1 de gener del 2017