Protocols d'actuació que tenen l'objectiu de fomentar un entorn de treball productiu, segur i respectuós per a totes les persones.

 

Codi ètic i de conducta

SUMAR té aprovat un Codi Ètic i de conducta com a eina preventiva per evitar comportaments delictius previstos al Codi Penal per a les empreses, amb l’objectiu de fomentar pràctiques ètiques en la seva activitat. Aquest Codi Ètic ha estat desenvolupat també amb l’aprovació de posteriors protocols sectorials.

Aquest Codi recull els principis i valors ètics que guien l’activitat de SUMAR i defineix les normes de conducta que s’han de seguir per complir amb les obligacions legals establertes en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Descarrega't el document aquí 

 

Protocol de desconnexió digital

Protocol que incorpora un conjunt de mesures encaminades a assegurar l’ús adequat dels mitjans tecnològics i informàtics posats a disposició per l’empresa.

Descarrega't el document aquíProtocol aprovat pel Consell d'Administració de SUMAR amb data 22 de març de 2023). 

 

Protocol per a la prevenció i denúncia de l'assetjament sexual

Protocol que recull el procediment d’assistència a totes aquelles persones que puguin veure’s afectades per accions, comportaments o actituds enquadrables en un cas d’assetjament sexual o per raó de sexe.

SUMAR vol que l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe i la violència en el treball no siguin permesos ni tolerats sota cap circumstància. Tots els homes i dones tenen dret a que es respecti la seva dignitat i tots els treballadors tenen l’obligació de tractar les persones amb qui es relacionen amb respecte i col·laborar perquè tothom sigui respectat.

Descarrega't el document aquí (Protocol aprovat pel Consell d'Administració de SUMAR amb data 22 de març de 2023). 

 

Protocol d'actuació en cas de violència al lloc de treball

Protocol que incorpora un conjunt de mesures encaminaes a assegurar que cap professional de SUMAR pateixi algun tipus de violència que pugui posar en risc la seva integritat, seguretat i salut física i/ psíquica. 

Descarrega't el document aquí (Protocol aprovat pel Consell d'Administració de SUMAR el 10 d'octubre de 2017).

 

Protocol preventiu d'assetjament psicològic laboral

Protocol que incorpora el procediment d’actuació en els casos que es tingui coneixement d’assetjament psicològic en l’àmbit de les relacions laborals, prevenint l’aparició de conductes d’assetjament psicològic laboral entre el personal laboral i establint les pautes d’actuació per detectar conductes que puguin ser constitutives d’assetjament laboral.

Descarrega't el document aquí (Protocol aprovat pel Consell d'Administració de SUMAR amb data 22 de març de 2023).