image

GESS - Plataforma electrònica de gestió d'expedients socials

LA PLATAFORMA

La Plataforma electrònica de Gestió d'Expedients de Serveis Socials - GESS -, és una aplicació informàtica de gestió d'expedients de l'àmbit dels serveis socials que SUMAR ha desenvolupat pels governs del món local.

L´objectiu d´aquest projecte és dotar els serveis socials d´eines basades en les noves tecnologies que els permetin millorar i optimitzar la capacitat de gestió per fer front a la demanda creixent de serveis socials a la societat catalana.

Es tracta d´una solució tecnològica global i flexible, pensada per donar suport a les tasques dels professionals dels serveis socials i millorar l'accessibilitat pels ciutadans que són usuaris. Està orientada a processos i ha de permetre gestionar els serveis de primària, els serveis d'atenció domiciliària, l'agenda professional, la realització d'indicadors, les memòries i els informes dels serveis socials bàsics.

ELS SERVEIS QUE OFEREIX

La solució no solament gestiona les dades necessàries sinó que també permet :

- El tractament de l'expedient electrònic amb els seus documents electrònics (generats per la pròpia aplicació o digitalitzats en el registre d'entrada).

- Disposar d'una única aplicació de registre d'entrada i sortida de documents per gestionar el documents que entren o surten dels consorcis tant si són en suport paper com electrònics.

- Definir circuits d'aprovació de sol·licituds de serveis i tramitacions.

- Obtenir garanties jurídiques de les aprovacions utilitzant signatura electrònica.

- Publicar els serveis prestats pels Governs Locals en una web i deixar omplir formularis amb opció d'annexar la documentació complementària per fer les sol·licituds de manera telemàtica.

- Accedir a dades que és necessiten per l'aprovació de les sol·licituds i estan disponibles en altres administracions públiques a través dels serveis del Consorci AOC.

 

Així mateix la plataforma incorpora uns determinats serveis del Consorci AOC i la implementació de cinc processos addicionals de serveis bàsics d'atenció social (SBAS):

 

Serveis del Consorci AOC

  • Servei Via Oberta.
  • Servei de registre electrònic d' entrada i sortida de documents ERES.
  • Anàlisi de la viabilitat d'integració a l' eTRAM i valoració de la integració al projecte.

 

Processos de SBAS

  • Derivació. Orientació del demandant cap a un altre servei.
  • Tractament social i/o educatiu. Conjunt d'accions encaminades a la millora de la situació social detectada d'un demandant.
  • Seguiment d'un pla de millora d' un demandant.
  • Avaluació de les dades obtingudes.
  • Finalització de la relació de treball amb un demandant.

 

El projecte inicial ha estat cofinançat per Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, dins del Pla Naciona d'Investigació Científica, de desenvolupament i Innovació Tecnològica 2008-2011 (Plan Avanza - projecte TSI-050200-2009-107) i també per la Fundació Obra Social "la Caixa".

 

L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT) ha concedit en els darrers anys subvencions anuals destinades a promoure el manteniment d'aquest programa de gestió d’expedients de serveis socials (GESS). L'import finançat l'any 2022 ha estat de 50.000 €.                                                                                                

Compartir

Enllaços

image