“Si aplicar una eina informàtica pensem que és només digitalitzar el que feiem a mà i no canviar metodologia de treball, tindrem els mateixos errors que abans però ara els haurem de fer online”.

Larissa Reed


El Gestor d’expedients de Serveis Socials (GESS)

El Gestor d’expedients de Serveis Socials (GESS) és una eina informàtica que treballa per processos amb l'objectiu de facilitar les tasques dels professionals i millorar el servei que s’ofereix a les persones usuàries dels serveis socials.

SUMAR l’ha desenvolupat conjuntament amb ens locals de diferents territoris com el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, el Consorci Gironès-Salt, el Consorci de Benestar Social del Ripollès i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, els quals ja utilitzen l’aplicatiu en el seu dia a dia.

El GESS pretén organitzar i sistematitzar l’atenció en els serveis socials, establir actuacions i terminologia compartida, estandaritzar tasques i dades i poder comparar-les amb la finalitat de poder planificar i per tant, millorar l’atenció a les persones usuaries dels serveis socials.

Parteix de la base de consensuar una metodologia de treball unificada que permet treballar per processos informàticament i per tant estructurar-los per fases de la intervenció.

El GESS per tant, és una eina informàtica però també és quelcom amb valor afegit. Formar part del GESS vol dir formar part d’un grup de professionals que planifiquen i consensuen una metodologia de treball pels territoris, que la utilitzen amb grups de treball col·laboratius i que  van construïnt el programa tècnicament i tecnològicament alhora.

A més, el desenvolupament tecnològic el GESS permet unificar els elements següents :

  1. el sistema de treball
  2. la metodologia de la intervenció
  3. la recollida de dades
  4. indicadors i quadres de comandament comparables

El GESS també és una nova manera de treballar en equip. El seu funcionament està estructurat en quatre grups de treball, ben diferenciats que es comuniquen i col·laboren, i a cada grup hi participa una persona de cada ens local que utilitza el gestor: 

  • El grup de directius dels ens locals traça les línies estratègiques del desenvolupament de l'aplicació i pren les decisions finals en relació a les seves prioritats.
  • El grup de planificació estratègica s’ocupa de fer operatives i efectives les línies estratègiques, i s'amplia, si cal, amb grups de professionals tècnics de cada ens territorial especialitzats en la matèria, per establir els criteris o per a desenvolupar nous processos.
  • El grup d’administradors vetlla pel bon funcionament del GESS en els territoris i recull les incidències i les propostes de millora puntuals.
  • El grup de desenvolupament tecnològic, format per  un consultor informàtic i l’empresa informàtica que ha desenvolupat el gestor.

 

El GESS vol ser l’eina informàtica principal de treball de tots i totes les professionals que treballen a les organitzacions i territoris que l’utilitzen; el programa que permeti digitalitzar els processos de treball en totes les àrees d’intervenció; i  el detonant i promotor d’una nova cultura del treball en els territoris, supraterritorialment, creant una nova mirada a la gestió del coneixement compartit i enriquint-se a partir de contruir i sumar l’expertesa i el bagatge de totes les persones i els territoris que hi participen.

 

Ens locals que el desenvolupen i en fan ús:

 

 

L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT) ha concedit en els darrers anys subvencions anuals destinades a promoure el manteniment d'aquest programa de gestió d’expedients de serveis socials (GESS). L'import finançat l'any 2022 ha estat de 50.000 €.